Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως και η Αδελφότης Ηώς Προσοτσάνης (1870-1880)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.35, 2006, pages 241-265

Issue:
Pages:
241-265
Parallel Title:
Das Erziehungswesen in Ost Mazedonien - Der «Griechische Philologische Verein» von Konstantinopel und die Bruderschaft «los» von Prosotsani (1870-1880)
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
In der vorliegenden Abhandlung, werden Informationen über dasErziehungswesen in Prosotsani gegeben, hauptsächlich anhand der KonferenzProtokolle von 1870-1880 des «Griechischen Philologischen Vereins» vonKonstantinopel, sowie auch Informationen über das Erziehungswesen inProsotsani, über die dortige Funktion der Schulen, über die Finanzierung derSchulen von Stiftungen in Konstantinopel oder aber auch von den Bankiers wieZarifis oder auch Negropontis. Gleichzeitig wird die Gründung und Funktionder Bruderschaft «Ios» Prosotsanis geprüft. Es werden Informationen über dieWegbereiter der Bewegung gegeben, sowie auch über die Lehrkräfte derSchulen in Prosotsani. Die Verhältnisse der Bruderschaft mit dem AthenerVerein für die Verbreitung der Griechischen Bildung werden überprüft, sowieauch die Beziehungen der Vornehmen in Prosotsani mit den zwei geistlichenund nationalen Zentren derer Zeit: Konstantinopel und Athen. Natürlichwerden auch die Versuche der Exarchen / sich den Bulgaren unterordneten inProsotsani und besonders der Familie Chatzigeorgi, sich in der Region zubehaupten, durchsucht.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5575, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.12
Electronic Resources: