[Βιλιοκριτική] Lyudmil Ferdinandov Vagalinski, Burnished pottery from the first century to the beginning of the seventh century AD from the region south of the lower Danube (Bulgaria)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.35, 2006, pages 306-308

Issue:
Pages:
306-308
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται (περίληψη)
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5582, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.19, Lyudmil Ferdinandov Vagalinski, Burnished pottery from the first century to the beginning of the seventh century AD from the region south of the lower Danube (Bulgaria), Sofia, NOUS Publishers Ltd., 2002, σσ. 200, 1 χάρτης, 49 πίν. (Στη βουλγαρική με παράλληλη μετάφραση στην αγγλική).
Electronic Resources: