Νομοκανονική θεώρηση του καθεστώτος κανονικής δικαιοδοσίας της Αρχιεπισκοπής Αχρίδος

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 97-109

Issue:
Pages:
97-109
Parallel Title:
Le statut juridictionnel de l' Archevêché d'Achride : Une perspective nomocanonique
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Tant la nomination de l’archevêché de Justiniana Prima comme égliseautocéphale en 536, que l’abolition de ce statut administratif (cette foi ci sousson nouveau nom archevêché d’Achride) et le fait d’être de nouveau soumisesous la juridiction du patriarcat œcuménique en 1767, n’étaient pas conformesà la règle ecclésiastique.Dans le premier cas, son caractère autocéphale dérive d’un décret del’empereur Justinien, sans avoir la ratification de l’administration ecclésiastique. Dans le deuxième cas, c’est d’après un édit de Sultan que la lettre patriarcale et synodale a mis en rigueur son nouveau statut canonique. Toutefois, les deux actes ont été pris sans avoir des critères convenables au pied dela lettre du droit canon, adopté par l’Église Orthodoxe.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5589, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.26
Electronic Resources: