[Βιβλιοκριτική] Μ. Γ. Βαρβούνης, Κατά το όρος του Άθωνος. Αθωνικά και αγιορείτικα μελετήματα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 272-274

Issue:
Pages:
272-274
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Μ. Γ. Βαρβούνης, Κατά το όρος του Άθωνος. Αθωνικά και αγιορείτικα μελετήματα, Θεσσαλονίκη, Εκδοτικός Οίκος Αφών Κυριακίδη α.ε., 2006, σσ. 416, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5599, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.36
Electronic Resources: