[Βιβλιοκριτική] Παντελής Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως – Αλληλογραφία (1880-1912)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.36, 2007, pages 281-283

Issue:
Pages:
281-283
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Παντελής Μ. Νίγδελης, Πέτρου Ν. Παπαγεωργίου του Θεσσαλονικέως – Αλληλογραφία (1880-1912), Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, [Επιστημονικαί Πραγματείαι, Σειρά Φιλολογική και Θεολογική, αρ. 19] Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 364, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5602, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/makedonika.39
Electronic Resources: