[Βιβλιοκριτική] Α. Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία (Από του 148 π.Χ. μέχρι των χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.3, 1956, pages 459-461

Issue:
Pages:
459-461
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Α. Κανατσούλη, Μακεδονική προσωπογραφία (Από του 148 π.Χ. μέχρι των χρόνων του Μ. Κωνσταντίνου). Θεσσαλονίκη 1955. (=Ελληνικά. Παράρτημα 8). 8oν, σ. 183., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6693, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1139
Electronic Resources: