[Βιβλιοκριτική] Δημητρίου Πουλάκου, Η σύγχρονος Τουρκία. Κοινωνικά και οικονομικά θέματα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.4, 1960, pages 565-566

Issue:
Pages:
565-566
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημητρίου Πουλάκου, Η σύγχρονος Τουρκία. Κοινωνικά και οικονομικά θέματα, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου τοΰ Αίμου, άριθ. 15, Άθήναι 1957 σελ. 135., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6269, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.714
Electronic Resources: