[Βιβλιοκριτική] Bοjinοv V., L’entraînement de la Bulgarie dans la seconde guerre mondiale et ses conséquences, «Etudes Historiques», τόμος II

Part of : Μακεδονικά ; Vol.7, 1967, pages 379-381

Issue:
Pages:
379-381
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Bοjinοv V., L’entraînement de la Bulgarie dans la seconde guerre mondiale et ses conséquences, «Etudes Historiques», τόμος II (à l’occasion du XIle Congrès International des Sciences Historiques - Vienne, août - septembre 1965), έκδοση τής Βουλγαρικής ’Ακαδημίας Επιστημών ('Ινστιτούτο Ιστορίας), Σόφια 1965, σ. 493-511, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6540, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.986
Electronic Resources: