[Βιβλιοκριτική] Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών. Α', Συμβολή εις την έρευναν περί της καταγωγής των Κουτσοβλάχων

Part of : Μακεδονικά ; Vol.7, 1967, pages 381-383

Issue:
Pages:
381-383
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών. Α', Συμβολή εις την έρευναν περί της καταγωγής των Κουτσοβλάχων, Θεσσαλονίκη 1964, 8ον, σελ. 94+1 χάρτης [Έκδοσις 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνική Βιβλιοθήκη, άριθμ. 22], 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6541, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.987
Electronic Resources: