[Βιβλιοκριτική] Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών. Β', Έκ του βίου και της ιστορίας των Κουτσοβλάχων επί τουρκοκρατίας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.7, 1967, pages 383-385

Issue:
Pages:
383-385
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Τηλεμάχου Μ. Κατσουγιάννη, Περί των Βλάχων των ελληνικών χωρών. Β', Έκ του βίου και της ιστορίας των Κουτσοβλάχων επί τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1966, 8ον, σελ. 120. [Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Εθνική Βιβλιοθήκη, άριθμ. 23],, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6543, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.989
Electronic Resources: