[Βιβλιοκριτική] I. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821

Part of : Μακεδονικά ; Vol.7, 1967, pages 387-393

Issue:
Pages:
387-393
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
I. Κ. Βασδραβέλλη, Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821. Έκδοσις τρίτη, μέ τάς νέας ίστορικάς πηγάς (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 25), Θεσσαλονίκη 1967, 8°, σ. 325, πίν. 32., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6545, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.991
Electronic Resources: