Ελληνιστικός τάφος του αρχαίου νεκροταφείου της Βεργίνας

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 225-236

Issue:
Pages:
225-236
Parallel Title:
Tombeau hellénistique de Γ ancien cimetière de Vergina
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Le «tumulus» Σ de Γ ancien cimetière de Vergina, qui appartenait d’ abord à l’âge de fer, fut utilisé pour une seconde fois à l’époque hellénistique.La fouille a donnée un tombe carré en blocs de pôroset la plus grande partie de «pyra» funéraire avec beaucoup des tessons et d’autres objets.D’ après Γ étude des trouvailles le tombe de «tumulus» Σ, qui appartenait à une femme, est daté à la fin du IVe siècle.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6597, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1043
Electronic Resources: