[Βιβλιοκριτική] Constantin Papoulidis, Nicodème l' Hagiorite (1749-1809)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 358-360

Issue:
Pages:
358-360
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Constantin Papoulidis, Nicodème l' Hagiorite (1749-1809), Άθήναι (άνάτυπο άπό τήν «Θεολογία», τ. ΛΖ'(1966), σ. 294-313, 390-415, 575-590, ΛΗ' (1967), σ. 95-118 καί 301-313), 1967, σχ. 8ον, σελ. 102, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6612, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1058
Electronic Resources: