[Βιβλιοκριτική] Ευστρατίου Ι. Μαυρουδή, Άγιον Όρος: Ακρόπολις και κιβωτός της Ορθοδοξίας. Το νομικόν αυτού καθεστώς

Part of : Μακεδονικά ; Vol.9, 1969, pages 361

Issue:
Pages:
361
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ευστρατίου Ι. Μαυρουδή, Άγιον Όρος: Ακρόπολις και κιβωτός της Ορθοδοξίας. Το νομικόν αυτού καθεστώς, (Επιστημονική Έπετηρίς τής Σχολής Νομικών καί Οικονομικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τόμ. ΙΕ'. Προσφορά εις Παναγιώτην Β. Δερτιλήν), Θεσσαλονίκη 1968, σ. 125-137. Άνάτυπον, Θεσσαλονίκη 1968, 8ον, σ. 15., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6614, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.1060
Electronic Resources: