[Βιβλιοκριτική] V. J. Grocyl, Reformi ν Dounajskih Knjazestvah i Rossja (20-30 Godi XIX veka), (Αι μεταρρυθμίσεις εις τας Παραδουναβίους Ηγεμονίας και η Ρωσία κατά τα έτη 20-30 του 19oυ αιώνος)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.10, 1970, pages 312-313

Issue:
Pages:
312-313
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
V. J. Grocyl, Reformi ν Dounajskih Knjazestvah i Rossja (20-30 Godi XIX veka), (Αι μεταρρυθμίσεις εις τας Παραδουναβίους Ηγεμονίας και η Ρωσία κατά τα έτη 20-30 του 19oυ αιώνος), , Μόσχα (έκδ. «’Επιστήμη») 1966, σελ. 406., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6355, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.800
Electronic Resources: