Συμβολή στην ιστορία της Ελληνικής Κοινότητος του Σεμλίνου : πέντε ανέκδοτα έγγραφα του έτους 1793

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 29-37

Issue:
Pages:
29-37
Parallel Title:
Contribution à l’histoire de la communauté grecque de Zemun. Cinq documents inédits du 1793.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Les auteurs publient cinq documents inédits tirés des Archives historiques de Belgrade (Istorijski Arhiv grada Beograda) qui exposent un litige pendant l’anneé 1793 entre les communautés grecques et serbes de Zemun concer­nant divers questions sur les affaires scolaires et ecclésiastiques. Avant chaque document, les auteurs de cette étude donnent un vaste résumé de son contenu. D’ailleurs, l’histoire de la fondation de la commu­nauté grecque de Zemun est relatée à l’introduction générale.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6488, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.933
Electronic Resources: