Ονοματολάτραι : (Ετεροδιδασκαλία Ρώσων μοναχών του Αγίου Όρους κατά την δευτέραν δεκαετίαν του 20ου αιώνος)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 117-166

Issue:
Pages:
117-166
Parallel Title:
Les Onomatolâtres
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Les admirateurs du nom divin (Onomatodoxes ou Onomatolâtres) sont partisants du réalisme dans la compréhension du sens du nom en général; ils croient que le Nom de Dieu invoqué dans la prière, contient déjà la présence de Dieu. Les discussions théologiques qui eurent lieu au Mont-Athos entre 1912- 1913 (première partie de l’étude) n’ont pas abouti. Elles furent interrompues par la guerre de 1914 et la situation tragique de l’Église russe après 1917-1918 (deuxième partie de l’étude). Depuis, quelques théologiens et philosophes se sont occupés de la question de la vénération du nom de Dieu dans l’émigration (troisième partie de l’étude)
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6491, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.936
Electronic Resources: