Παρατηρήσεις τίνες επί της χρονολογίας των τειχών της Θεσσαλονίκης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 311-323

Issue:
Pages:
311-323
Parallel Title:
Quelques remarques sur la chronologie des remparts de Thessalonique
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’étude est un effort de remaniement aux opinions de M. Vickers, qui tâche de dater à nouveau les remparts de Thessalonique (dans son étude publié au «Annual of the Archaeological Museums of Istanbul», 15-16 (1969), p. 313-318), au milieu du Vème siècle, p. Chr. révisant l’opinion de O. Tafrali. Nous ne sommes pas convaincus par les arguments de M. Vickers, car ses preuves archéologiques ne sont pas essentielles et ses opinions historiques n’ont pas leur appui aux sources. Certainement, les bancs de l’Hippodrome furent utilisés comme maté­ riel à bâtir pour la construction de quelques parties de la muraille occidentale, mais, ces parties sont postérieures à celles qui furent construites par Hormisdas. La présence d’Hormisdas, qui fut Praefectus Praetorio Orientis, à Thessa­lonique, constitue, selon notre opinion, une supposition ne se basant pas sur les sources. En ce qui concerne les briques qui avaient des cachets en lettres conjon­ctives que M. Vickers utilise comme preuves de ses opinions, nous considé­ rons que ce n’est pas un appui archéologique du fait que celles-ci se trouvaient non seulement dans les édifices chrétiens, mais aussi dans les édifices de l’époque romaine.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6498, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.943
Electronic Resources: