Φιλεκπαιδευτικοί και φιλανθρωπικοί σύλλογοι εν Μακεδονία κατά τα τελευταία έτη της τουρκοκρατίας : Θεσσαλονίκη-Σέρραι-Γευγέλη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 342-375

Issue:
Pages:
342-375
Parallel Title:
Associations culturels et Associations de bienfaisance en Macédoine durant les dernières années de la domination turque : Thessalonique, Serrés, Ghevgheli.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
La recherche des Archives historiques de métropole de Théssalonique (dossiers Nos 539, 540β, 543, 843, 1.078 et 1.079) nous renseignent sur l’activité nationale, éducative et sociale des associations culturels et des associations de bienfaisance à Théssalonique et ses environs, à Serrés et à Ghevgheli, durant les dernières années de la domination turqe (1870-1912). L’objet de cette étude est l’activité des associations, inconnues où peut connues jusqu’à maintenant, à savoir: «Affection et Concorde» (1884), «Guide salutaire» (1902), «Espéiance» (1904), «Annonciation» (1904), «Saint Minas» (1904), «Groupement d’orient» (1908), et «Association politique» (1909) à Théssalonique- «Association des Dames» (1906) et «Club des jeunes» (1903) à Asvestochorion· «Espérance» (1905) à Berovo (Vertiskos)· «Aimer les uns les autres» (fondée avant 1902) à Zarovo (Nikopolis) et «Annonciation» (1890) à Serrés. D’ailleurs, l’étude contient quelques statuts existant en manuscrits aux Archives cités.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6502, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.947
Electronic Resources: