[Βιβλιοκριτική] Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη, Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας, μερ. Α'. Από της ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148-27 π.Χ.)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 409-412

Issue:
Pages:
409-412
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Θεοδώρου Χ. Σαρικάκη, Ρωμαίοι άρχοντες της επαρχίας Μακεδονίας, μερ. Α'. Από της ιδρύσεως της επαρχίας μέχρι των χρόνων του Αυγούστου (148-27 π.Χ.), Θεσσαλονίκη 1971 [Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη άριθμ. 36]., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6507, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.952
Electronic Resources: