[Βιβλιοκριτική] Όλγας Μπορίσοβνα Σπάρο, Η απελευθέρωση της Ελλάδος και η Ρωσία, 1821-1828

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 413-416

Issue:
Pages:
413-416
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Όλγας Μπορίσοβνα Σπάρο, Η απελευθέρωση της Ελλάδος και η Ρωσία, 1821-1828, Σοβιετική "Εκδοση άπό τόν ’Οργανισμό «ΜΙΣΑ» (ΣΚΕΨΗ), Μόσχα 1965. Μετάφραση στήν έλληνική άπό τά ρωσικά από τόν Ά. Σαραντόπουλο, μέ θεώρηση καί έπιμέλεια τοϋ Ν. Σ. ’Αλεξίου, ’Εκδοτικός οίκος Γεωργίου Φέξη, ’Αθήνα 1971., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6509, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.954
Electronic Resources: