[Βιβλιοκριτική] Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και Κλέφτες εις την Μακεδονίαν

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 425-435

Issue:
Pages:
425-435
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ι. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και Κλέφτες εις την Μακεδονίαν, β' έκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, 8ον, σ. 81, μέ 1 παράρτημα 50 άνεκδότων έγγράφων, σ. 83-146+3 πίνακες, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6511, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.956
Electronic Resources: