[Βιβλιοκριτική] Αντωνίου Σιγάλα, Εκλαϊκευμένα Μελετήματα, τομ. Α',τόμ. Β'

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 441-444

Issue:
Pages:
441-444
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αντωνίου Σιγάλα, Εκλαϊκευμένα Μελετήματα, τομ. Α', Άθήναι 1970, 8ο, σελ. VIII+332· τόμ. Β', Άθήναι 1971, 8ο, σελ. VIII+258, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6513, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.958
Electronic Resources: