[Βιβλιοκριτική] "Αρχαία Μακεδονία", Ανακοινώσεις κατά το Πρώτον Διεθνές Συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 450-459

Issue:
Pages:
450-459
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
"Αρχαία Μακεδονία", Ανακοινώσεις κατά το Πρώτον Διεθνές Συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968, Θεσσαλονίκη 1970. Έκδοσις Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 122. Σελίδες 436 καί πίν. I-LXXXIV (καί τρεις παρένθετοι πίνακες, μέ σχέδια, Α-Γ)., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6517, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.962
Electronic Resources: