[Βιβλιοκριτική] . Ν. Παπαναούμ, Λαογραφικά Σιατίστης.; Γιάννη Γιώβου, Μακεδονικά γκαργκάλια.; Ζήνωνος Μ. Πιτένη (Λιόλιου), Κουζιανιώτ'κα μπέντια

Part of : Μακεδονικά ; Vol.11, 1971, pages 480-483

Issue:
Pages:
480-483
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημ. Ν. Παπαναούμ, Λαογραφικά Σιατίστης (Βραβεϊον ’Ακαδημίας ’Αθηνών).Μακεδονική Βιβλιοθήκη 27. Δημοσιεύματα τής 'Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη 1968, σελ. 79 μέ 8 εικόνες έντός κειμένου.; Γιάννη Γιώβου, Μακεδονικά γκαργκάλια Νέα Ύόρκη [1971], σελ. 104.; Ζήνωνος Μ. Πιτένη (Λιόλιου), Κουζιανιώτ'κα μπέντια, Άθήναι 1971,σελ. 318., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6519, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.964
Electronic Resources: