Τραγικαί σελίδες της ιστορίας της Μακεδονίας κατά τον Β' Παγκόσμιον πόλεμον : Εγκατάστασις ελέω Γερμανών βουλγαρικού στρατού εις την Κεντρικήν Μακεδονίαν

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 316-324

Issue:
Pages:
316-324
Parallel Title:
Pages tragiques de l’histoire de la Macédoine pendant la Ilème Guerre Mondiale. : Installation de l’armée bulgare en Macédoine Centrale par suite d’une décision prise par les Allemands.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’auteur publie un document inédit se rapportant à une rencontre hi­storique qui eut lieu à Thessalonique pendant la période de l’occupation al­lemande. Ce texte fournit des informations historiques très importantes sur la Macé­doine, la liberté de laquelle fut alors provisoirement menacée du fait de l’inter­vention à son administration des Bulgares, par suite d’une décision prise par les Allemands. Les Bulgares envahissèrent la Macédoine Orientale et la Thrace et se comportèrent brutalement envers les Grecs, qui furent les vainqueurs au front d’Albanie. Le dialogue publié et qui fut échangé entre le commandant allemand Dr. Merten et l’administation grecque, contient des éléments qui font l’honneur de l’histoire de la Grèce en jettent aussi de la lumière sur une période impor­tante de l’histoire de la Macédoine.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6461, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.906
Electronic Resources: