[Βιβλιοκριτική] Milan Vasic, Martolosi u Jugoslavenskim lemlama pod Turskom vladavinom (Οι αρματολοί εις τας Γιουγκοσλαβικάς χώρας κατά την τουρκοκρατίαν)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 467

Issue:
Pages:
467
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Milan Vasic, Martolosi u Jugoslavenskim lemlama pod Turskom vladavinom (Οι αρματολοί εις τας Γιουγκοσλαβικάς χώρας κατά την τουρκοκρατίαν), Serajevo 1967., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6477, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.922
Electronic Resources: