[Βιβλιοκριτική] Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 467-472

Issue:
Pages:
467-472
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Πνευματικοί άνδρες της Μακεδονίας κατά την τουρκοκρατίαν, Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, άριθ. 23, Θεσσαλονίκη 1972, 8ον, σελ. 185., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6478, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.923
Electronic Resources: