[Βιβλιοκριτική] Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 472-473

Issue:
Pages:
472-473
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Γεωργίου Ιωάννου Ζαβίρα, Νέα Ελλάς ή Ελληνικόν Θέατρον, Άνατύπωσις Α' έκδόσεως. Έπιμέλεια-Είσαγωγή-Εύρετήριον Τάσου Άθ. Γριτσοπούλ ο υ δ. φ., Άθήναι 1972, 8ο, σελ. XLVIII + ο' + 609. (Έκδ. Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Επιστημονικοί πραγματείαι. Σειρά φιλολογική καί θεολογική, άριθ. 11), 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6479, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.924
Electronic Resources: