[Βιβλιοκριτική] Β. Γ. Σαμπανοπούλου, Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 476-478

Issue:
Pages:
476-478
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Β. Γ. Σαμπανοπούλου, Εκκλησία και επαναστατικά κινήματα στην Κοζάνη, (Έκδοσις τοϋ Συνδέσμου γραμμάτων καί τεχνών νομοΰ Κοζάνης, άριθ. 8), Θεσσαλονίκη 1973, 8ον, σελ. 58 (50), μετά 22 εικόνων, έκτος κειμένου., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6481, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.926
Electronic Resources: