[Βιβλιοκριτική] Αθανασίου Α. Αγγελοπούλου, Αι ξέναι προπαγάνδαι εις την επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδο 1870-1912

Part of : Μακεδονικά ; Vol.13, 1973, pages 478-481

Issue:
Pages:
478-481
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Αθανασίου Α. Αγγελοπούλου, Αι ξέναι προπαγάνδαι εις την επαρχίαν Πολυανής κατά την περίοδο 1870-1912, (εκδ. 'Ιδρύματος Μελετών τής Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. 137), Θεσσαλονίκη 1973, σελ. 175, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6483, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.928
Electronic Resources: