Οι Έλληνες της Ρένσης κατά τας αρχάς του 20ου αιώνος : συμβολή εις την δημογραφικήν και οικονομικήν δομήν της Πελαγονικής κωμοπόλεως

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 11-39

Issue:
Pages:
11-39
Parallel Title:
Les Hellènes de Resna au début du XXème siècle. Contribution à la structure démographique et économique du bourg de Pélagonie
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Les données de cette étude sont basées sur une liste manuscrite de contri­buables de l’année 1912, concernant les 220 Hellènes, mâles et adultes du petit bourg Resna (Resen) de Pélagonie, situé dans la Macédoine Yougoslave d au­ jourd’hui. La «Liste» contient les éléments suivants: numéro d’enregistrement, numéro de maison, prénom, nom du père, âge, patrie (lieu d’origine), quartier de domicile à Resna, genre d’impôt payé (foncier, d’artisanat, sur les troupeaux pour la construction des routes), métier et lieu de résidence. Ces mêmes éléments sont mentionés aussi pour treize éleveurs de bétail du mont Istok, qui avaient comme résidence d’hiver Resna. Au début du XXème siècle, Resna était un bourg typique des Balkans avec un mouvement économique etc., limite dans le cadre provincial. Sa population était variée et le mouvement des diverses propagandes (nationales ou religieuses) était intense. La population hellemque, comme dans toute la Pélagonie, était constituée d’Armagm (Vlachs ou Koutsovlachs) sur lequels divers renseignements sont donnés. D’apres les elements de la «Liste» il est démontré que la diminution graduelle de la population hellé­nique était dûe: 1) à l’émigration (34,55%) sur le nombre total des Hellenes mâles, et 2) à l’exercice des métiers urbains et non agricoles. Les agriculteurs sont à peine le 6,27% de toute la population hellénique de Resna.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6120, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.559
Electronic Resources: