Η θεμελίωσις του πρώτου καθολικού ναού της Θεσσαλονίκης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 395-397

Issue:
Pages:
395-397
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6142, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.587
Electronic Resources: