[Βιβλιοκριτική] Les Illyriens et la genèse des Albanais

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 409-419

Issue:
Pages:
409-419
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Les Illyriens et la genèse des Albanais, Πρακτικά της Συνόδου, από 3-4 Μαρτίου 1969, του Ινστιτούτου Ιστορίας και Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου των Τιράνων, , Τίρανα 1971, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6149, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.594
Electronic Resources: