[Βιβλιοκριτική] D. Mano-Zisi και Lj. B. Ροpονic, Novi Pazar, Ilirsko-Grcki Nalaz, 1844-1969

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 419-423

Issue:
Pages:
419-423
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
D. Mano-Zisi και Lj. B. Ροpονic, Novi Pazar, Ilirsko-Grcki Nalaz, 1844-1969, Narodni Musej, Beograd., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6150, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.595
Electronic Resources: