[Βιβλιοκριτική] Raymond V. Schoder, Ancient Greece from the Air

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 429-430

Issue:
Pages:
429-430
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Raymond V. Schoder, Ancient Greece from the Air, Thames and Hudson, London 1974, σελ. 256, στις όποιες συμπεριλαμβάνονται 140 έγχρωμες αεροφωτογραφίες, 138σχέδια κατόψεων καί 1 χάρτης, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6152, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.597
Electronic Resources: