[Βιβλιοκριτική] Ю. B. Эвaнгeлoпулoc, Лeкcичecкиe Ocoбeннocти нoвoгрeуecкoгo языкa B Эaпaднoй Maкeдoнии. Maтeриaл для диaлeктнoгo cлoвaря [Λεξιλογικές ιδιομορφίες της νεοελληνικής γλώσσας στη Δυτική Μακεδονία. Υλικό για διαλεκτολογικό λεξικό]

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 443-444

Issue:
Pages:
443-444
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ю. B. Эвaнгeлoпулoc, Лeкcичecкиe Ocoбeннocти нoвoгрeуecкoгo языкa B Эaпaднoй Maкeдoнии. Maтeриaл для диaлeктнoгo cлoвaря [Λεξιλογικές ιδιομορφίες της νεοελληνικής γλώσσας στη Δυτική Μακεδονία. Υλικό για διαλεκτολογικό λεξικό], Τασκένδη (’Ακαδημία ’Επιστημών τής Σοβιετικής Δημοκρατίας τοϋ Ουζμπεκιστάν) 1974, σελ. 280., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6155, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.600
Electronic Resources: