[Βιβλιοκριτική] Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και Κλέφτες εις την Μακεδονίαν

Part of : Μακεδονικά ; Vol.14, 1974, pages 446-449

Issue:
Pages:
446-449
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ιωάν. Κ. Βασδραβέλλη, Αρματολοί και Κλέφτες εις την Μακεδονίαν, β' εκδοσις, Θεσσαλονίκη 1970, σελ. 184. (Έδημοσιεύθη είςτό περιοδικόν «Armami»τ. X (1973), έκδιδόμενον παρά τοϋ ’Ινστιτούτου Ίστορίας καί ’Αρχαιολογίας τής ’Ακαδημίας τοϋ ’Ιάσιου, σ. 492-494)., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6157, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.602
Electronic Resources: