Η διάδοσιν της Εξαβίβλου του Αρμενόπουλου εις τον Σλαβικόν κόσμον

Part of : Μακεδονικά ; Vol.15, 1975, pages 16-27

Issue:
Pages:
16-27
Parallel Title:
La diffusion de l’Hexabible d’Harménopoulos dans le monde slave.
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
L’Hexabible de Constantin Harménopoulos, rédigée à Thessalonique en 1345, a été la dernière compilation de lois privée de Byzance et a connu à l’épo­que post-byzantine une grande diffusion. Dans l’espace balcanique elle était appliquée par les tribunaux du Patriarcat Oecuménique pour les différends de droit privé des Orthodoxes, de différentes nations, qui étaient sous sa juris­diction. Etant donné que la langue officielle du Patriarcat était le grec, il n’était pas nécessaire de faire traduire l’Hexabible en serbe ou en bulgare pour les Serbes et les Bulgares vivant dans l’Empire Ottomane. Le besoin s’en est pré­ senté pourtant pour les Serbes de l’Autriche. Ainsi, sur l’instigation de l’Archevêque de Karlovci Stéphane Stratimirovié, le prêtre de la paroisse orthodoxe de Eger (Hongrie) Petar Vitkovié, en élabora la traduction en serbe (1797-1798). A cause du soulèvement des Serbes contre la Turquie (1804) et d’autres vicissitudes, la traduction ne fut pas publiée. L’Hexabible a été tra­duite en russe par Spyridon Destounis et a connu cinq éditions (1831, 1850, 1854, 1904 et 1908), étant donné qu’elle était appliquée en tant que droit civil en Bessarabie dans l’intervalle où elle a fait partie de la Russie, de 1812 à 1918. Dans les autres régions de l’Empire Russe l’Hexabible a été utilisée pour l’inter­ prétation de certains chapitres de la Kormcaja Kniga.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Ελληνική μετάφρασις άνακοινώσεως γενομένης εις το συμπόσιον «Slavjanskie Kul’tur’i i Balkan’i», συγκληθέν έν Βάρνα (15-20. IX. 1975).
Electronic Resources: