Συμφωνητικό εσναφιών του Hadzioglu Pazardzik της Δορβούτσας στα 1857

Part of : Μακεδονικά ; Vol.16, 1976, pages 309-315

Issue:
Pages:
309-315
Parallel Title:
Accord de corporations de Hadzioglu Pazardzik, en Dobroudja, en 1857
Section Title:
Articles
Author:
Abstract:
Le Codex No II A 7761 de la Bibliothèque Nationale de Bulgarie contient des textes concernant la collaboration des corporations des tailleurs et des abadjis (xouturiers de vêtements faits avec une grosse étoffe de laine locale, l’«abas») à Hadzioglu Pazardzik (auj. Tolbuhin) en 1857. Le codex est écrit en bulgare; il comprend un accord des corporations et des listes de recettes et de dépenses de l’église de St. Pantéleimon de cette même ville. L’accord cependant est aussi écrit en grec. Le besoin d’éviter des antagonismes entre elles et de régler des questions professionnelles communes ont amené les deux corporations à con­clure un accord dont l’observation était conditionnée par la protection de St. Pantéleimon. L’accord comporte un proemium et l’accord proprement dit. Le proemium contient les obligations pécuniaires des deux corporations et de leurs membres envers l’église de St. Pantéleimon; le texte de l’accord propre­ment dit fixe les obligations professionnelles des membres en ce qui concerne l’embauchage et le salaire des apprentis, le repos du Dimanche, etc. Suit la publication du texte grec de l’accord.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6197, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.642
Electronic Resources: