[Βιβλιοκριτική] Νίκου Νικονάνου. Οι Άγιοι Απόστολοι της Θεσσαλονίκης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.16, 1976, pages 377-378

Issue:
Pages:
377-378
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Νίκου Νικονάνου. Οι Άγιοι Απόστολοι της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972. Σελ. 69. Εικόνες κατόψεων έκτος κειμένου 2. Πίνακες άσπρόμαυροι 32, έγχρωμοι Vili. 'Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας, άριθ. 4. ’Επόπτης έκδόσεως Στ. Πελεκανίδης (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου, άριθμός έκδόσεως 133), 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6206, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.651
Electronic Resources: