[Βιβλιοκριτική] X. Ν. Μπακιρτζή, Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.16, 1976, pages 378-382

Issue:
Pages:
378-382
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
X. Ν. Μπακιρτζή, Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1972. Σελ. 86. Πίνακες άσπρόμαυροι 32, πίνακες έγχρωμοι VIII. 'Οδηγοί Μνημείων Μακεδονίας, άριθ. 4. ’Επόπτης έκδόσεως Στ. Πελεκανίδης. (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου, άριθ. έκδόσεως 134)., https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6207, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.652
Electronic Resources: