[Βιβλιοκριτική] Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα

Part of : Μακεδονικά ; Vol.16, 1976, pages 401-405

Issue:
Pages:
401-405
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημητρίου Κ. Σαμσάρη, Ιστορική γεωγραφία της Ανατολικής Μακεδονίας κατά την αρχαιότητα, Θεσσαλονίκη 1976, σελ. 237 ('Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Έδημοσιεύθη στή Μακεδονική βιβλιοθήκη, άριθ. 49)., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6210, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.655
Electronic Resources: