[Βιβλιοκριτική] Christos C. Patsavos, The Unification of the Greeks under Makedonian Hegemony, (Η συνένωσις των Ελλήνων υπό την Μακεδονικήν ηγεμονίαν)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.16, 1976, pages 409-410

Issue:
Pages:
409-410
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Christos C. Patsavos, The Unification of the Greeks under Makedonian Hegemony, (Η συνένωσις των Ελλήνων υπό την Μακεδονικήν ηγεμονίαν), 2nd edition, Athens-Greece 1973., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6214, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.659
Electronic Resources: