[Βιβλιοκριτική] Michel de Vos, Un demi-siècle de l' histoire de la Macédoine (975-1025)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.17, 1977, pages 419-442

Issue:
Pages:
419-442
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Michel de Vos, Un demi-siècle de l' histoire de la Macédoine (975-1025), Université de la Sorbonne nouvelle. Paris III. Institut National des langues et civilisations orientales. Mars 1977. (Thèse de doctorat du IIIe cycle). Σελ. 1-204. Χάρται 2. Πίνακες 4. (Πολυγραφημένον), 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5939, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.378
Electronic Resources: