[Βιβλιοκριτική] Hans Peter Laubscher, Der Reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki

Part of : Μακεδονικά ; Vol.17, 1977, pages 454-459

Issue:
Pages:
454-459
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Hans Peter Laubscher, Der Reliefschmuck des Galeriusbogens in Thessaloniki, , Gebr. Mann Verlag, Berlin 1975, Σχήμα 40, σελ. I-X καί 1-182, πίν 71, Beil. 5., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5944, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.383
Electronic Resources: