[Βιβλιοκριτική] Helmut Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemaer

Part of : Μακεδονικά ; Vol.17, 1977, pages 459-460

Issue:
Pages:
459-460
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Helmut Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemaer, Gebr. Mann Verlag 1975, Σχήμα 4o, σελ. I-X καί 1-191, πίν. 1-108, 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/5945, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.384
Electronic Resources: