Πληροφορίαι εκ των Τουρκικών Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας : (αρχείον φιρμανιών της Μονής Βλατάδων)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 291-293

Issue:
Pages:
291-293
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6060, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.499
Electronic Resources: