Περί την επαρχιακήν σύνοδον της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 307-309

Issue:
Pages:
307-309
Section Title:
Σύμμεικτα
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6065, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.504
Electronic Resources: