[Βιβλιοκριτική] Δημητρίου Ν. Κακκάβου, αντιστρατήγου, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός Αγών)

Part of : Μακεδονικά ; Vol.18, 1978, pages 321-331

Issue:
Pages:
321-331
Section Title:
Book reviews
Author:
Abstract:
Δεν διατίθεται περίληψη.
Subject:
Subject (LC):
Notes:
Δημητρίου Ν. Κακκάβου, αντιστρατήγου, Απομνημονεύματα (Μακεδονικός Αγών), Δημοσιεύματα τής Ε.Μ.Σ. Μακεδονική Βιβλιοθήκη, άριθ. 38, Θεσσαλονίκη 1972, 8ο, σελ. 203., 856:https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/makedonika/article/view/6069, DOI: https://doi.org/10.12681/makedonika.508
Electronic Resources: